BIZIIS MISSION

【Daşky gurşaw iýmit gaplamasy - Biodegrasiýa edilip bilinýän - Kompostable】 Bu geljegiň ugry.

Üstünliklerimiz

 • 11 ýyl hünärmen

  11 ýyl hünärmen

 • Awtomatiki ýokary täzelenen enjam

  Awtomatiki ýokary täzelenen enjam

 • Eko dostlukly kagyz önümleri

  Eko dostlukly kagyz önümleri

 • Custöriteleşdirilen

  Custöriteleşdirilen

 • Möhüm baha, durnuklylyk

  Möhüm baha, durnuklylyk

 • 24 sagadyň dowamynda jogap beriň

  24 sagadyň dowamynda jogap beriň

Täze önümler

Biz hakda

2009-njy ýylda döredilen “Judin Pack Group”, deňiz portunyň meşhur şäheri bolan Ningbo şäherinde ýerleşýän, bir gezek ulanylýan azyk käselerini we gap-gaçlary öndüriji bolup, halkara ulaglarynda bize has köp mümkinçilikler we bäsdeşlik artykmaçlyklary getiren amatly transportdan lezzet alýarys.Kompaniýa, daşary söwda hyzmat toparyny we dolandyryş tejribesini başdan geçirdi, sebäbi kompaniýanyň işi uly janlylyk getirýär.

Aýratyn metbugat

 • Topragy iýmitlendirmek: Kompost etmegiň peýdalary

  Topragy iýmitlendirmek: Kompostlaşdyrmagyň artykmaçlyklary, ulanýan önümleriňiziň we iýýän iýmitleriňiziň ömrüni uzaltmagyň iň aňsat usullaryndan biridir.Aslynda, esasy ekosistemany ösdürmek üçin zerur iýmitler bilen üpjün edip, "topragy iýmitlendirmek" prosesi.Oka ...

 • Dürli şekilli salat tabaklary Russiýada meşhur

  Jemgyýetimiziň ösmegi bilen adamlar indi saglyga we ýeňil iýmitlere has köp üns berýärler, salat fitnes bolsun ýa-da horlanmak bolsun, ýa-da gündelik agşamlyk nahary bolsun, meşhur iýmit boldy, salat şu wagt, salat kagyz jamyny saýlamak aýratyn möhümdir. Nädip saýlamaly ...

 • Gaýtadan işlenen kagyzyň material hökmünde peýdalary barada

  Azaltmak, gaýtadan ulanmak we gaýtadan işlemek: Durnukly durmuşyň “Uly üçlügi”.Bu sözlemi hemmeler bilýär, ýöne gaýtadan işlenen kagyzyň ekologiýa peýdalaryny hemmeler bilmeýär.Gaýtadan işlenen kagyz önümleri meşhurlygyň artmagy bilen, gaýtadan işlenen kagyzyň daşky gurşawa nähili oňyn täsir edýändigini aýyrarys ...

 • Bagasse azyk gaplamasy Fransiýada gyzgyn satuw

  Recentlyakynda, biodegrirlenip bilinýän önümler şu ýerde!Bagasse iýmit gaplamasy plastik meseläniň täsirli çözgüdine öwrülýär.Bu ekologiýa taýdan arassa önümler kompost bolmak üçin aňsatlyk bilen döwülýär, şonuň üçin gaýtadan işlemek has aňsat.“Bagasse” iýmit gaplamasy barada Aslynda bular mekgejöwen we gant şugundyry esasly disposab ...

 • 2022-nji ýylda we ondan soňky ýyllarda ekologiýa taýdan arassa gaplama

  Durnukly iş tejribesi öňkülerinden has görnüklidir, durnuklylyk çaltlyk bilen dünýädäki kärhanalar we iri kärhanalar üçin has ileri tutulýar.Diňe durnukly iş sarp edijiniň isleginiň üýtgemegine itergi bermek bilen çäklenmän, uly markalary dowam edýän plastmassa w ...

Biz bilen habarlaşyň

judin@judinpacking.com