2022-nji ýylda we ondan soňky ýyllarda ekologiýa taýdan arassa gaplama

Durnukly iş tejribesi öňkülerinden has görnüklidir, durnuklylyk çaltlyk bilen dünýädäki kärhanalar we iri kärhanalar üçin has ileri tutulýar.

Diňe durnukly iş sarp edijiniň isleginiň üýtgemegine itergi bermek bilen çäklenmän, uly markalary yzygiderli gaplamak çözgütlerini kabul edip, dowam edýän plastik galyndy meselelerini çözmäge höweslendirýär.

Tetra Pak, Coca-Cola we McDonald's ýaly köp sanly marka eýýäm ekologiýa taýdan arassa gaplamany ulanýar, çalt nahar giganty 2025-nji ýyla çenli doly täzelenip bilinýän, gaýtadan işlenen gaplamalary ulanjakdygyny mälim etdi.

Ekologiýa taýdan arassa gaplama opsiýalaryny, ähmiýetini we dowamly gaplamak üçin geljekki landşaftyň nähili boljakdygyny ara alyp maslahatlaşarys.

Dowamly gaplamak näme we näme üçin zerur?

Ekologiýa taýdan arassa, yzygiderli gaplamak mowzugy, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň üns merkezinde we ähli pudaklarda işleýän kompaniýalar üçin öňümizde durýanlygy sebäpli, hemmämize mälim.

Durnukly gaplama, poligonlara girýän galyndy önümleriniň köpelmegini azaltmaga synanyşýan islendik material ýa-da gaplama üçin saýlama termin.Durnuklylyk düşünjesi, biodegrirlenip bilinýän we gaýtadan işlenip bilinýän gaplamalar ýaly ekologiýa taýdan arassa materiallary ulanmaga gönükdirilendir, bu zerurlyk ýüze çykmansoň tebigy ýagdaýda dargap, tebigata gaýdyp geler.

Dowamly gaplamagyň maksady, aşakda has jikme-jik düşündirýän beýleki materiallar üçin ýekeje gezek ulanylýan plastmassany (SUP) çalyşmak.

Durnukly, ekologiýa taýdan arassa gaplama zerurlygy dünýäde iň möhüm meseledir.

Ekologiýa taýdan arassa gaplamalara mysallar näme?

Ekologiýa taýdan arassa gaplamalara mysallar:

  • Karton
  • Kagyz
  • Ösümlik önümlerinden ýasalan biodegrirlenip bilinýän plastmassa / bio plastmassa

Dowamly gaplamagyň geljegi

Dünýädäki has uly konglomeratlara çenli kiçi kärhanalar üçin durnukly çemeleşmeleriň ileri tutulýan ugruna öwrülmegi bilen, durnukly geljege goşandymyz we çemeleşmämiz üçin hemmämiziň jogapkärçiligimiz bar.

Durnukly materiallaryň we gaplamalaryň kabul edilmegi, şübhesiz, artar, sebäbi ýaş nesiller onuň ähmiýeti barada bilim almagyny dowam etdirýärler, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň üns merkezinde galýar we beýleki kompaniýalar eýýäm bu çemeleşmäni kabul edýän guramalaryň ýolbaşçylaryna eýerýärler.

Jemgyýetçilik garaýşyny gowulandyrmak we haýsy materiallaryň gaýtadan işlenip bilinjekdigi we gaýtadan ulanyljakdygy aýdyňlygy zerur bolsa-da, ýaşyl geljege tarap dowam etjek global ädim bilen birlikde kagyz, kartoçka we durnukly plastmassada möhüm ösüşlere garaşylýar.

Bir gezeklik plastmassanyň alternatiwalaryny gözleýärsiňizmi?Biodegrirlenip bilinýän we kompost önümlerimiziň giň ugry, adaty plastmassa durnukly alternatiwany hödürleýän ösümlik esasly materiallardan ýasalýar.Dürli ululyklardan saýlaňkompostable käseler,kompost sypal,kompostable gutulary çykar,kompost salat jamywe ş.m.

_S7A0388

 

 


Iş wagty: Iýul-13-2022