PLA önümleri, müşderileriň isleglerini ekologiýa taýdan arassa görnüşde kanagatlandyrýar

Müşderilere gyzgyn ýa-da sowuk iýmitlerden lezzet almak üçin ekologiýa taýdan amatly usul hödürläň.Bu ajaýyp pyçak we çeňňek çemçe, ýylylyga çydamly CPLA-dan (kompostable PLA plastmassasynyň ýörite görnüşi) 80 up çenli temperaturalara ygtybarly çydap bilýär.Salatlar, işdäaçarlar, naharlar ýa-da desertler bilen hyzmat etmek üçin ajaýyp bu çeňňekler, azyk hyzmaty kärhanalarynyň ähli görnüşleri üçin köpugurly gap-gaç saýlamasydyr.Mekgejöwen we beýleki tebigy maddalardan ýasalan bularCPLA kesmekýeke ulanmak üçin amatly we 100% täjirçilik taýdan kompost.

Kompostable 6 dýuým çeňňegiň peýdasy
Greenaşyl alternatiwalary saýlaň
Biziňkikompostable kesijiSöwda taýdan kompost we biodegrirlenip bilýän mekgejöwen esasly bioplastiki PLA-dan öndürilýär.Içindäki “Kompostable” habary myhmanlara bu tagamlary taşlamagyň dogry usulyny ýatlatmak üçin döredildi.

Iýmitiň ähli görnüşlerinden lezzet alyň
Eremek ýa-da döwülmek howpy bolmazdan gyzgyn naharlardan lezzet alyň!Bu enjamlar ýokary temperatura 80 up çenli çydamly bolmaga mümkinçilik berýän kristallaşma prosesini başdan geçirýärler.

Ansatlyk bilen döwülmez
Agyr agramly gurluşyk, döwülmeginiň ýa-da döwülmeginiň öňüni almak üçin ýürekli naharlary saklaýar.Olaryň berk dizaýny adaty plastmassa ýaly güýç we amatlylygy üpjün edýär.

Gara ýa-da ak reňkde bar
Her bir enjam, islendik wakanyň mowzugyna ýa-da bezegine doly laýyk gelmek üçin ak ýa-da ak reňkde bolýar.Mundan başga-da, zerur däl goşundylar ýa-da himiki maddalar bolmazdan tebigy ýagdaýda boýalýarlar.

Indi kümüş gaplar ýok
Bizden saýlaňşahsy wilkalarsaçagy aňsatlyk bilen düzmek we nahardan soň arassalamak üçin çemçe, pyçak ýa-da salfetkalar.Gaplaýyş enjamlarymyz bilen her bir myhmanda arassaçylyk enjamlary bolar.

Kompostable
Adaty nebit esasly plastmassa gap-gaçlary üçin iň oňat çalyşma, bu 6 dýuým çeňňek, zibil taşlanylanda daşky gurşawa täsirini azaltmak üçin täzelenýän çeşmelerden ýasalýar.Müşderileriňiz ulanyp bolansoň, täjirçilik kompost desgalarynda aňsat zyňylmagyny üpjün etmek üçin kompost bolýar.

Kärhanada hatda tutawaçda “Kompostable” hem bar, şonuň üçin myhmanlar ekologiýa taýdan arassa saýlawyňyzy kesgitläp bilerler.


Iş wagty: Iýul-07-2022