Erbet çözgüt

Biodegrirlenip bilinýän materiallar daşky gurşawa az täsir edýär, durnukly ösüşi kanagatlandyrýar, daşky gurşaw krizisini we beýleki meseleleri netijeli çözüp biler, şonuň üçin isleg artýar, biodegrirlenip bilinýän gaplama önümleri durmuşyň ähli gatlaklarynda has giňden ulanylýar.Gaplamakda ulanylýan materiallaryň köpüsiniň tebigydygy we katalizator goşmazdan zaýalanmagy mümkin, bu çözgütler azyk we içgi pudagynda giňden ulanylýar.Köp pudaklar we hökümetler maddy galyndylary we daşky gurşawa täsirini azaltmak üçin çäreleri gördüler.“Unilever” we “P & G” ýaly kompaniýalar tebigy gaplama çözgütlerine geçmäge we ekologiki aýak yzlaryny (esasan uglerod zyňyndylaryny) 50% azaltmaga söz berdiler, bu dürli pudaklarda biodegrirlenip bilinýän gaplamalaryň ulanylmagyna sebäp bolýan faktorlaryň biridir.Önümleriň gutarmagy üçin pudakda awtomatlaşdyrylan we akylly gaplama çözgütleri ýaly has köp täzelik bar.

Has jogapkärli adamlar durnukly gaplama çözgütlerine tarap barýarlar.

Dünýä ilaty 7,2 milliarddan geçdi, şolardan 2,5 milliarddan gowragy 15-35 ýaş aralygyndadyr.Daşky gurşawa has ähmiýet berýärler.Tehnologiki ösüşiň we dünýädäki ilatyň köpelmeginiň utgaşmasy bilen dürli pudaklarda plastmassa we kagyz giňden ulanylýar.Dürli çeşmelerden alnan gaplama materiallary (esasanam plastmassa) daşky gurşawa örän zyýanly möhüm gaty galyndylary emele getirýär.Köp ýurtlarda (esasanam ösen ýurtlarda) galyndylary azaltmak we biodegrirlenip bilinýän gaplama materiallarynyň ulanylmagyny ýokarlandyrmak üçin berk düzgünler bar.