Judin taryhy

 • Biz 11 ýaşynda
  2009-2020-nji ýyllar aralygynda artdyk:
  - önümçilik meýdançalarynyň meýdany 3 gezek;
  - önümçiligiň mukdary 9 gezek;
  - esasy müşderilerimiziň sany 3 esse;
  - kompaniýadaky işleriň sany 4 gezek;
  - assortiment 7 gezek.
  Kompaniýa, esasy hyzmatdaşlar we müşderiler bilen gatnaşyklary ösdürmek arkaly öz işini ösdürmek strategiýasyna eýermegini dowam etdirýär.3, 5 we 10 ýyllyk uzak möhletli meýilnamalar we meýilnamalar, gaplama we sarp edilýän bazardaky tendensiýalaryň seljermesini göz öňünde tutup, yzygiderli täzelenýär we üstüni ýetirýär - biodegrirlenip bilinýän önümleriň bazar meýillerine üns beriň.

 • Barselonadaky “Hispack” söwda sergisine we Pari indäki “All4pack” -a gatnaşdy.
  Işewürlik ugurlarynyň hersinde diapazon ep-esli giňelýär.Önümleriň täze görnüşleriniň önümçiligi başlaýar, ýagny: kagyz käseler, çorba käseleri, salat tabaklary, nahar gutusy we başgalar.

 • ABŞ bazarynda satuwy ösdüriň.
  Çikagoda geçirilen NRA söwda sergisine gatnaşdy.
  PLA önümleriniň köpçülikleýin önümçiligine göz ýetirdi we Europeanewropa bazaryna eksport edildi.

 • Önümçilik enjamlaryny köpeltmek we önümçilik kuwwatyny ýokarlandyrmak üçin has köp işgär getirmek.
  Kagyz käselerinde we salat tabaklarynda adaty PE ýerine PLA örtügini ulanyp görüň.
  Üçünji zawod, plastik käse we gapak öndürmekde ýöriteleşen.

 • QC bölümini döretdi.önümiň hiliniň çeşmesini yzarlamagy güýçlendirmek.
  Kompaniýa gasynlanan önümleri gaýtadan işlemäge we satmaga başlady.

 • Kompaniýa kagyz haltalaryny öndürip we satyp başlady.

 • Çorba käseleri we salat tabaklary we ş.m. öndürmekde ýöriteleşen täze zawod açyldy.

 • Awstraliýa bazarynda satuwy ösdüriň.
  Plastmassa gapak we plastmas sypal öndürmek üçin täze önümçilik liniýasyny hödürledi.

 • Ningbo-da meňzeş adamlar topary JUDIN kompaniýasyny döretdi, esasy işi Europeanewropa bazaryna eksport edilen kagyz gutulary we käseleri satmakdy.