Bagasse azyk gaplamasy Fransiýada gyzgyn satuw

Recentlyakynda, biodegrirlenip bilinýän önümler şu ýerde!Bagasse iýmit gaplamasyplastiki meseläniň täsirli çözgüdine öwrülýär.Bularekologiýa taýdan arassa önümlerkompost bolmak üçin aňsatlyk bilen döwülýär, şonuň üçin gaýtadan işlemek has aňsat.

Bagasse iýmit gaplamasy hakda
Aslynda bular mekgejöwen we gant şugundyry bir gezek ulanylýar.Ulanmakbagasse iýmit gaplamasyöndürýän galyndylaryň mukdaryny azaltmaga kömek edip biler.Bagasse, şeker şiresi çykarmakdan galan süýümli galyndydyr.Isrip bolsa-da, gaty peýdaly!Şeker esasan tropiki we subtropiki howa zolaklarynda ösdürilip ýetişdirilýär we bütin dünýäde meşhurdyr.Şeýle-de bolsa, gaýtadan işlemäge has köp üns bermek bilen, bagasse önümleriniň gymmaty täze belentliklere çykdy!Kagyz senagatyndan başga-da, sumka gap-gaç önümlerinde-de möhüm rol oýnaýar.bagasse käseler, bagasse jamlar, bagasse tabaklar we başgalar!Biodegrirlenip bilinýän önümlere has gowy düşünmek üçin bagasse iýmit gaplamasynyň önümçilik ädimlerine düşünmek möhümdir.
Süýümli sumka gysga süýümleri we galyndy şekeri aýyrmak üçin çygly saklanýar.
Bagasse birmeňzeş pulpa emele gelýänçä suw bilen garylýar.
Pulpa biodegrirlenip bilýän akartma goşulýar.
Akartma bilen garylan pulpa gerekli modula guýulýar we ýokary temperaturada saklanýar.
Ahyryndabagasse iýmit gaplamasyulanmaga taýýardyr.
1
Bagasse iýmit gaplamasynyň aýratynlyklary
Bagasse bilen öndürilen önümler durnukly we çeýe.
Önüm gowy ýylylyk aýratynlyklaryna eýedir.
Bagasse iýmit gaplamasysuwa çydamly we gyzgyn we ýagly tagamlar üçin hem amatly.
Iň gowusy, bular doly biodegrirlenip we ekologiýa taýdan arassa.
Bagasse azyk gaplamasy indi ýaşyl gaplamany öz üstüne alýar.Greenaşyl kärhanalar indi kompost materiallar bilen dolduryldy.Kagyz käselerinden tabaklara çenli bu materiallaryň hemmesi häzir gahar.Iň bellemeli zat, planetanyňyza kömek etmek üçin öz işiňizi edýändigiňizi bilmek, iýmit tabaklaryňyzyň kompost bilen gutarjakdygyny bilmek bilen sizi hakykatdanam gowy duýup biler.
Aslynda, halkdan ekologiýa taýdan arassa önümlere uly isleg bar.Düşünjeli çykdajylara bu täze çemeleşmäni kabul edýän kärhanalar müşderilerden gaty oňyn seslenme alýarlar.Adaty gaýtadan ulanylýan önümlerden has ekologiýa taýdan arassa diapazony nädip giňeldip bilersiňiz?Bagasse iýmit gaplamasy iň gowy saýlawdyr.Hyde, düşünjeli alyjylaryň köpelýän müşderi bazasynyň öň hataryna çykmak üçin täze we innowasion önümleri bermek üçin köp işleýär.Bagasse gap-gaç önümlerimiziň bu ugurda uly üstünlikler gazanjakdygy şübhesiz.


Iş wagty: Iýul-20-2022