Gaýtadan işlenen kagyzyň material hökmünde peýdalary barada

Azaltmak, gaýtadan ulanmak we gaýtadan işlemek: Durnukly durmuşyň “Uly üçlügi”.Bu sözlemi hemmeler bilýär, ýöne gaýtadan işlenen kagyzyň ekologiýa peýdalaryny hemmeler bilmeýär.Gaýtadan işlenen kagyz önümleri meşhurlygyň artmagy bilen, gaýtadan işlenen kagyzyň daşky gurşawa nähili oňyn täsir edýändigini aýyrarys.

Gaýtadan işlenen kagyz tebigy baýlyklary nädip tygşytlaýar

Gaýtadan işlenen kagyz önümleri tebigy baýlyklarymyzy birden köp usulda tygşytlaýar.Her 2000 funt gaýtadan işlenen kagyz üçin 17 agaç, 380 gallon ýag we 7000 gallon suw tygşytlanýar.Tebigy baýlyklary tygşytlamak planetamyzyň häzirki we uzak möhletli saglygy üçin möhümdir.

Kömürturşy gazynyň derejesini peseltmek

Diňe 17 agajy tygşytlamak howadaky kömürturşy gazynyň derejesine ep-esli derejede täsir edip biler.17 agaç parnik gazlarynyň zyňyndylaryny azaldyp, 250 funt kömürturşy gazyny siňdirip biler.

Gaýtadan işlemek bilen deňeşdirilende, bir tonna kagyzy ýakmak, 1500 funt kömürturşy gazyny öndürýär.Her gezek gaýtadan işlenen kagyz önümini satyn alanyňyzda, planetamyzy bejermäge kömek edýändigiňizi biliň.

Hapalanmak derejelerini azaltmak

Gaýtadan işlemek, hapalanmagyň umumy derejesini peseltmekde möhüm rol oýnaýar.Gaýtadan işlemek howanyň hapalanmagyny azaldyp biler73% we suwuň hapalanmagy 35% ýokarlanyp, howanyň üýtgemegine garşy göreşde esasy rol oýnaýar.

Howanyň we suwuň hapalanmagy möhüm ekologiýa we ekologiki meselelere sebäp bolup biler.Howanyň hapalanmagy we parnik gazlarynyň zyňyndylary ýakyn baglanyşyklydyr.Suwuň hapalanmagy, suw organizmleriniň köpeliş ukybyna we metabolik ulgamlaryna täsir edip, ekosistemalarda howply süýşmegi döredip biler.Gaýtadan işlenen kagyz önümleri planetamyzyň umumy saglygyny saklamaga kömek edýär, şonuň üçin Eartheriň daşky gurşawy abadançylygy üçin bakja kagyz önümlerinden daşlaşmak zerurdyr.

Poligon meýdançasyny tygşytlamak

Kagyz önümleri poligonlarda ýeriň 28% -ini tutýar we käbir kagyzlaryň ýaramazlaşmagy üçin 15 ýyla çenli wagt gerek bolup biler.Ol çüýräp başlanda, adatça metan gazyny öndürýändigi üçin daşky gurşawa zyýan berýän anaerob prosesdir.Metan gazy ýokary ýangyjy bolup, poligonlary daşky gurşawa howp salýar.

Kagyz önümleriniň gaýtadan ulanylmagy gaýtadan işlenip bilinmeýän we poligonda taşlanmaly zatlar üçin ýer galdyrýar, şeýle hem has köp poligonyň döremeginiň öňüni alýar.Gaty galyndylary zyňmak zerur bolsa-da, gaýtadan işlemek kagyzy galyndylary has gowy dolandyrmagy höweslendirýär we poligonlar sebäpli ýüze çykýan daşky gurşaw meselelerini azaldýar.

 

Özüňizi gowy duýup biljek ekologiýa taýdan arassa önümlere maýa goýmak isleýän bolsaňyz, gaýtadan işlenen kagyzdan ýasalan önümler adaty, gaýtadan ulanylmaýan önümlere ajaýyp alternatiwadyr.Greenaşyl kagyz önümlerinde, ähli zerurlyklaryňyz üçin gaýtadan işlenen kagyz materiallaryndan öndürilen dürli önümleri hödürleýäris.

 

Bir gezeklik plastmassanyň alternatiwalaryny gözleýärsiňizmi?Biodegrirlenip bilinýän we kompost önümlerimiziň giň ugry, adaty plastmassa durnukly alternatiwany hödürleýän ösümlik esasly materiallardan ýasalýar.Dürli ululyklardan saýlaňkompostable käseler,kompost sypal,kompostable gutulary çykar,kompost salat jamywe ş.m.

 

 


Iş wagty: Iýul-27-2022